Sinds 1 juli 2003 kan men voor de vestiging als zelfstandige of voor de start van een onderneming terecht bij het ondernemingsloket. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register dat bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie is ingesteld ter vervanging van het handelsregister. De KBO bevat onder meer een databank van natuurlijke personen en rechtspersonen die in ons land een handelsactiviteit uitoefenen, personeel tewerk stellen of BTW-plichtig zijn.

De volledige lijst van de ondernemingsloketten kan geraadpleegd worden op www.mineco.fgov.be.